PRAVIDLA SOUTĚŽE 10 TWIGGY BATOHŮ

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla

a podmínky spotřebitelské soutěže společnosti EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o

s názvem

10 TWIGGY BATOHŮ

                                                        na území České republiky.

 1. Provozovatelem soutěže je

      EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o

 

 1. Organizátorem soutěže je provozovatel.

 

 1. Spotřebitelská soutěž 10 Twiggy Batohů (dále jen "soutěž") je spotřebitelská soutěž, kterou provozovatel připravil jako benefit pro své zákazníky a příznivce.

     Soutěž bude probíhat v termínu od 17.3.2020 do 31.3.2020.

 

 1. Podmínky a pravidla účasti v soutěži:

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR, která v době konání soutěže splní podmínky soutěže definované v soutěžním příspěvku na Facebookové stránce Twiggy müsli tyčinka, tedy

 1. a) zakoupí libovolný 24kusový box Twiggy müsli tyčinek
 2. b) napíše komentář Mám to! a označí 3 přátele v komentáři na Facebooku k výše zmíněnému příspěvku.
 3. c) lajkne výše zmíněný příspěvek

Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit a vyřadit ze soutěže takové komentáře, které by obsahovaly motiv náboženský, společensky znepokojivý, politický, pornografický, případně jiný, který by mohl mít negativní dopad na dobrou pověst provozovatele, anebo byly v rozporu s morálními hodnotami Ekofrukt s.r.o.

Z komentářů pod příspěvkem svázaných s prokazatelným nákupem, které do 31. 3. 2020 provozovatel shromáždí, vylosuje pomocí stránkc commentpicker.com 10 výherců.

 

 1. Způsob zařazení se do soutěže a doplnění soutěžních náležitostí:

Pro zařazení do soutěže a získání ceny je účastník bezpodmínečně povinen zaslat následující údaje, vztahující se k jeho osobě (z důvodu případné výhry a potřeby kontaktovat výherce): Jméno, příjmení, celou adresu svého bydliště, e-mail, telefonní číslo.

 1. Výherce a výhra

Vítězí autoři vylosovaných komentářů, kteří zároveň dle systému e-shopu skutečně zakoupili výše zmíněný box tyčinek Twiggy.          

V rámci soutěže je pro každého jednoho výherce připraven batoh plný Twiggy tyčinek.

 

 1. Vyhlášení výsledků a předání výher

Provozovatel soutěž vyhodnotí a vyhlásí výsledky soutěže 1.4.2020. Výsledky budou zveřejněny na FB stránce provozovatele.

Výhra bude výherci zaslána přepravní službou na náklady provozovatele soutěže.

V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání výhry. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za nedoručení výher v případě změny bydliště výherce. Takto nedoručené výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům provozovatele soutěže.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vyhodnocení a vyhlášení soutěže provádí provozovatel.

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel v průběhu soutěže. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli soutěže.

 

 1. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Ekofrukt s. r. o., jakožto správce (dále jen společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož

i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel oprávněn užít v souladu se zákonem

č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi dodané texty, uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora nejen v souvislosti s touto soutěží a u jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

 

 1. Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele, všechny spolupracující osoby a osoby jim blízké, dle ustanovení §116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele

či spolupracující osoba, anebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí, anebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.

            Realizace spotřebitelské soutěže, podle výše uvedených podmínek, se bude uskutečňovat v souladu s interním předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a prohlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn poskytovat pouze provozovatel soutěže.

            Tato pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské soutěže

10 Twiggy Batohů.

Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat.

Tato soutěž není nijak podporována a nemá žádnou spojitost se společností Facebook.